Conditions générales:

Coordonnées d’entreprise

VVSnv

Veldstraat 107, 3500 Hasselt
Info@vvsnv.be
TEL: 011273583
FAX:011284674
NR REG. 10.09.01
VAT BE 0438.618.360

Verkeers- & VeiligheidsSignalisatie (VVSnv)
Société anonyme
Veldstraat 107, 3500 Hasselt
RPR Hasselt 10.09.01

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van VVSnv, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Hasselt, BTW BE 0438.618.360, RPR 10.09.01. biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden (« Voorwaarden ») zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VVSnv moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VVSnv aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief en exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VVSnv niet. VVSnv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VVSnv is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VVSnv. VVSnv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De klant maakt een keuze uit het webassortiment, voegt dit toe aan zijn winkelmandje.

Voorafgaandelijk aan de effectieve bestelling, krijgt de klant een overzicht van:

 1. De eenheidsprijs
 2. De totaalprijs van het gekozen pakket
 3. De leveringskost

D.m.v. een inlogsysteem kan de klant een specifiek, eerder toegekend, verkoopstarief benutten.
De bestelling kan steeds verhoogt, verlaagt en verwijderd worden of benut worden als offerte of effectieve bestelling.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via paypal
 • via overschrijving op rekeningnummer uitsluitend voor voorafgaandelijk gesloten contracten.

VVSnv is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangst van bestelling ontvangt de klant:

1. een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van uw offerte
2. een orderbevestiging met vermoedelijke leverdatum via mail
3. een automatisch gegenereerde e-mail met melding van einde productie.
Al naargelang de afspraak zullen goederen afgehaald of geleverd worden

Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen geleverd worden in België en Nederland
De levering gebeurt door een transportbedrijf zoals: Bpost of GLS of door VVSnv zelf.
Zo snel als mogelijk worden de goederen aan de klant geleverd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant ten laatste binnen de 3 werkdagen na ontvangst worden gemeld aan VVSnv (info@vvsnv.be)

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de VVSnv was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VVSnv.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VVSnv te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Retouren

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Met uitzondering van in ons atelier geproduceerde goederen, hetzij goederen met specifieke eigenschappen dewelke niet op courante basis aangekocht en verkocht worden.

Invulformulier voor retouren kan u op onze downloadpagina terugvinden.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VVSnv.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Met uitzondering van in ons atelier geproduceerde goederen, hetzij goederen met specifieke eigenschappen dewelke niet op courante basis aangekocht en verkocht worden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : « van de sluiting van de overeenkomst »;

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : « waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. »;

c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : « waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. »;

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : « waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. »;

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : « waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt. ».

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant VVSnv, Veldstraat 107, 3500 Hasselt, tel:011273583via een ondubbelzinnige schriftelijk verklaring per post op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan VVSnv heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan VVSnv.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt VVSnv zich het recht voor, om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VVSnv alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat VVSnv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan VVSnv wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door VVSnv geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

VVSnv betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop VVSnv geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

  Artikel 8: Garantie

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  Commerciële garantie = wettelijke garantie
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de VVSnv klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan VVSnv.

  Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant VVSnv zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 3 werkdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

  Artikel 9: Klantendienst 
  De klantendienst van VVSnv is bereikbaar op het telefoonnummer +32 011 27 35 83, via e-mail op info@vvsnv.be of per post op het volgende adres Veldstraat 107, 3500 Hasselt.

  Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VVSnv beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

  Onverminderd het voorgaande behoudt VVSnv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.