Webshop 24/7

Eigen productie

Eigen transportdienst

Eigen plaatsingsdienst

Ervaren klantendienst

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na factuurdatum en dit zonder korting behoudens anders overeenkomst. Voor elke eerste afhaling en/of levering vragen wij een contante betaling. 

De beschikking van wissels, aanvaardingen van waarden of postkwijtingen levert geen schuldvernieuwing, noch afwijking van deze clausule op. 

Bij onrechtmatig of niet toegestaan uitblijven van betaling zal tot het instellen van een rechtsvordering worden overgegaan. 

De intrestvoet van de verwijlsintresten bij laattijdige betaling wordt gebracht op de referentievoet zoals bepaald door art. 2,4° van de Wet van 02.08.2002 (BS 07.08.2002). 

Bij onrechtmatig of niet toegestaan uitblijven van betaling is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die bepaald wordt op 10% van de nog verschuldigde hoofdsom. 

Bij annulatie van de bestelling door de koper voordat de door de koper geplaatste bestelling in productie is gegaan zal er een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de koopsom verschuldigd zijn. 

Bij annulatie van de bestelling door de koper nadat de door de koper geplaatste bestelling in productie is gegaan, en ongeacht het al dan niet afronden van de productie, zal de integrale koopsom verschuldigd zijn. 

Bestellingen kleiner dan € 200,00, die niet via de webshop verlopen, worden forfaitair verhoogd met 50% van het offertebedrag en dit gelet op de afleverings-en facturatiekosten. 

Klachten omtrent de leveringen dienen om geldig te zijn binnen de 8 dagen na de datum van ontvangst van de goederen per aangetekende zending te worden ingediend. 

Bij betwisting over de geleverde producten kan de verantwoordelijkheid van de verkoper in geen geval verder reiken dan de enkele terugbetaling van de aankoopsom of de vervanging van de als gebrekkig erkende koopwaren. 

Terugname van geleverde goederen kan enkel middels voorafgaandelijk akkoord van de verkoper. In elk geval zal er bij een retour voor de administratie en verwerkingskosten een forfaitaire vergoeding van 20% van het orderbedrag verschuldigd zijn. Deze forfaitaire vergoeding laat onverlet het recht van verkoper om haar werkelijk geleden schade in rekening te brengen. 

De goederen reizen, zelfs franco, op risico van de koper. Het risico wordt overgedragen aan de koper op het ogenblik dat de goederen de zetel van de verkoper verlaten. 

Bij levering op de zetel van de verkoper dienen bestellingen uiterlijk 30 dagen na kennisgeving door de verkoper te worden afgehaald, tenzij anders overeengekomen. Bij laattijdige afhaling door de koper zal er bovenop de koopprijs een forfaitaire vergoeding voor bewaring. 

 


 

Algemene plaatsingsvoorwaarden

1. Deze algemene plaatsingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn steeds van toepassing, tenzij voorafgaandelijk anders is bepaald en dit schriftelijk werd bevestigd door VVSnv. 

2. De bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de klant. 

3. De leveringstermijnen in de offerte zijn slechts indicatief. Geen enkele vertraging zal aanleiding 

geven tot schadevergoeding of interesten en zal in geen geval de vernietiging van de bestelling met zich brengen. 

4. Plaatsing wordt voorzien in 1 fase, tenzij voorafgaandelijk anders in de offerteaanvraag is gevraagd. 

5. De uitvoering van de vermelde werken loopt volgens volgende voorwaarden: 

– In het geval de goederen op voorhand op de werf worden geleverd, zorgt de klant ervoor dat deze beschikbaar zijn op tijdstip van de plaatsing. 

– De geleverde goederen worden door de klant vanaf levering voldoende beschermd tegen diefstal en/of beschadiging. 

– De klant zorgt dat hijzelf of een bevoegd persoon aanwezig is op het moment van de plaatsing, daarnaast zorgt de opdrachtgever ervoor dat de precieze plaatsen, waar de goederen geïnstalleerd moeten worden, duidelijk gemarkeerd zijn. 

– De klant zorgt dat er een plan aanwezig is i.v.m. de ligging en diepte van alle mogelijke nutsvoorzieningen (gas-, water,-telefoon-, elektriciteitsleidingen,….). Dit plan wordt op voorhand opgestuurd naar VVSnv. Bij eventuele schade ingevolge het niet bepalen van de juiste ligging en diepte van de nutsvoorzieningen, valt alles ten laste van de klant. 

6. De klant voorziet in de aanwezigheid van contactdozen met aarding 220 V, alsook leidingwater indien nodig. Indien er geen contactdozen of leidingwater aanwezig is op de werf wordt dit op voorhand doorgegeven aan VVSnv. 

7. Eventuele extra werkzaamheden, alsmede wachttijden worden aangerekend. 

8. Veilige afzetting van de werf, extra signalisatie- en de nodige veiligheidsmaatregelen vallen ten laste van de klant. 

9. Door bepaalde temperatuurs- en/of weersomstandigheden kan een plaatsing niet altijd uitgevoerd worden, in dit geval wordt de plaatsing in onderlinge afspraak naar een geschikter tijdstip verplaatst. 

10. VVSnv behoudt zich het recht om de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement en/of kennelijk onvermogen van de klant. 

11. VVSnv heeft een eigendomsvoorbehoud op de verkochte doch nog niet betaalde goederen en dit tot op het moment van de volledige betaling van de koopsom. De klant geeft ons hiertoe op onherroepelijke wijze toestemming. 

12. VVSnv behoudt zich het recht te werken met een onderaannemer naar keuze. Het toekennen van een opdracht aan VVSnv houdt in dat de klant dit aanvaardt, ieder andersluidend beding is nietig. 

13. Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.